Algemene Voorwaarden Saporito Broodjes

Artikel 1: Definities

1.1. Saporito: Saporito Broodjes, gevestigd in Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [vul het KvK-nummer in].

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Saporito voor de levering van broodjes en aanverwante cateringdiensten.

1.3. Overeenkomst: de afspraak tussen Saporito en de Klant met betrekking tot de levering van broodjes en aanverwante cateringdiensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Saporito.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Saporito zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Saporito is niet gebonden aan haar offertes of aanbiedingen indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord gaat met de offerte van Saporito, dan wel op het moment dat Saporito een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de Klant verstrekt.

4.2. Saporito behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5: Levering en Leveringstermijn

5.1. Saporito zal de bestelde broodjes en cateringdiensten leveren op de overeengekomen datum, tijd en locatie.

5.2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie met betrekking tot de levering, inclusief de gewenste datum, tijd en locatie.

5.3. Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen in de bestelling, dient dit uiterlijk 4 uur vóór de levering schriftelijk aan Saporito te worden doorgegeven.

Artikel 6: Prijzen en Betaling

6.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Saporito is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de geleverde broodjes en cateringdiensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Saporito.

7.2. De aansprakelijkheid van Saporito is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Saporito wordt uitgekeerd.

Artikel 8: Klachten

8.1. Klachten met betrekking tot de geleverde broodjes en cateringdiensten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan Saporito te worden gemeld.

8.2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Saporito naar eigen keuze de geleverde broodjes vervangen of het factuurbedrag crediteren.

Artikel 9: Toepasselijk recht en Geschillen

9.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Saporito is gevestigd.